ستاسو IP رومن شمیرې کې

زما آیپ څه دی؟

ستاسو د پته پته

XVIII.CCIV.XLVIII.CCXLIد شمېريزو نظام له خوا د روم numerals استازيتوب په لرغوني روم منشا او د شمېر په لیکلو کې ښه ته د ارواښاد منځنيو پېړيو په اوږدو کې د اروپا د معمول لاره پاتې دي. په دې سیسټم کې شمیرې د لاتیني الفبا پاڼو څخه د لیکونو د مجموعو لخوا استازیتوب کیږي. ستاسو د کمپیوټر IP نمبر رومن شمیرې کې دي: XVIII.CCIV.XLVIII.CCXLI